Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Miasta Chełm oraz...

Konsultacja trwa

08.07.2024 - 12.08.2024

Badanie satysfakcji interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat jakości usług świadczonychw Urzędzie Miasta Chełm. Ankieta ma charakter anonimowy. Analiza wypełnionych ankiet pomoże podnieść poziom świadczonych usług i przez to doskonalić pracę Urzęd...

Ankieta trwa

01.01.2024 - 13.01.2025

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

Do społecznej konsultacji poddawany jest projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”. Niniejsza strategia rozwoju ponadlokalnego partnerstwa Miasta Chełm oraz gmin wiejskich Chełm i Kamień...

Konsultacja zakończona

26.04.2024 - 30.05.2024

Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Konsultacjom społecznym podlega zagadnienie zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Opinie mieszkańców Miasta Chełm, Gminy C...

Konsultacja zakończona

13.05.2024 - 26.05.2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.), rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie ...

Konsultacja zakończona

23.01.2024 - 27.02.2024

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

W dniach 14-21 września br. na platformie internetowej chelm.konsultuje.pl odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm. W lipcu bieżącego roku Wójt Gminy Chełm poinformował Urząd...

Konsultacja zakończona

14.09.2023 - 21.09.2023

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Chełm

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm w sprawie przyłączenia do osiedla „Cementowni" ulic: Kamienna i Dorohuska.

Konsultacja zakończona

30.05.2023 - 13.06.2023

Konsultacje z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm polegającym na rozszerzeniu granic administracyjnych miasta o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Kró...

Ankieta zakończona

24.11.2021 - 07.12.2021

Test