Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 23.01.2024 do 27.02.2024

Cel konsultacji

Zapewnienie udziału mieszkańców Miasta Chełm w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Chełm.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm.

Jednostka odpowiedzialna

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji Wydział Projektów i Strategii

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE NR 2479/24 PREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

Kto może wziąć udział?

Lokalna społeczność, m.in. mieszkańcy – w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, właściciele nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, etc.

Forma konsultacji

1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) - formularz można wypełnić on-line pod adresem www: https://chelm.konsultuje.pl/ lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 (w godzinach 7:30-15:30 w pokoju 23A), przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub przesłać wypełnionego i podpisany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@umchelm.pl;
2. Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm – ankietę można wypełnić on-line pod adresem www: https://chelm.konsultuje.pl/ .W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 (w godzinach 7:30-15:30
w pokoju 23A), przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub przesłać wypełniony kwestionariusz ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@umchelm.pl;
3. Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej.

Opis konsultacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.), rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, lub techniczne, lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. mieszkańców – w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. 

Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne, tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoka liczba mieszkańców ze szczególnymi potrzebami, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; musi występować przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery :

-      gospodarczej – w zakresie niskiego poziomu przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw;

-      środowiskowej – w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska;

-      przestrzenno-funkcjonalnej – w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych;

-      technicznej – w zakresie m.in. degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska oraz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 23.01.2024 do 27.02.2024


Planowane spotkania w ramach konsultacji

Ikonka zegara 1 lutego 2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

Miejsce:

Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, sala konferencyjna nr 1.
Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 23.01.2024
do 27.02.2024


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Ikonka

Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.

Najbliższe spotkanie:
1 lutego 2024


Podziel się