Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 26.04.2024 do 30.05.2024

Cel konsultacji

Poznanie opinii na temat planowanych kierunków, współpracy ponadlokalnej i przedłożenie propozycji zmian do projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

Przedmiot konsultacji

Projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

Jednostka odpowiedzialna

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji Wydział Projektów i Strategii Urzędu Miasta Chełm

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE NR 2626/24 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

Kto może wziąć udział?

Konsultacje społeczne projektu Strategii skierowane są do:

1) mieszkańców gmin z terenu Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień łącznie tworzących Chełmski Obszar Funkcjonalny;

2) jednostek organizacyjnych Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień tworzących Chełmski Obszar Funkcjonalny;

3) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych/innych interesariuszy (w tym również organizacji pozarządowych i przedsiębiorców) z obszaru Chełmski Obszar Funkcjonalny;

4) sąsiednich gmin obszaru Chełmski Obszar Funkcjonalny.

Forma konsultacji

Zbieranie uwag oraz opinii do projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030” poprzez:

a) wypełnienie formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://chelm.konsultuje.pl/

b) wypełnienie formularza zgłaszania uwag w formie papierowej według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii oraz osobiste złożenie go lub wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm;

c) wypełnienie formularza zgłaszania uwag w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej) według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii i złożenie go za pośrednictwem skrzynki e-mail: projekty@umchelm.pl bądź skrzynki e-PUAP Urzędu Miasta Chełm: 1ftwnv7267/SkrytkaESP;

d) uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych w dniu 21 maja 2024 r. :

-Urząd Miasta Chełm w godz. 16:00-18:00 w Sali Konferencyjnej Nr 1 (parter budynku głównego) przy ul. Lubelskiej 65, 22-100 Chełm,

-Urząd Gminy Chełm w godz. 10:00-12:00 w Sali Posiedzeń (parter budynku) przy ul. Gminnej 18, 22-100 Pokrówka,

-Urząd Gminy Kamień w godz. 13:00-15:00 w Sali Posiedzeń przy ul. Diamentowej 15, 22-113 Kamień.

Opis konsultacji

Do społecznej konsultacji poddawany jest projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”.

Niniejsza strategia rozwoju ponadlokalnego partnerstwa Miasta Chełm oraz gmin wiejskich Chełm i Kamień, tworzących „Chełmski Obszar Funkcjonalny”, stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru całego partnerstwa. Wskazane w dokumencie projekty mają charakter zintegrowany w oparciu o założenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawione w dokumencie pn. „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej na lata 2021 -2027”. Z kolei prezentowane w strategii podejście zintegrowane oparte jest na autorskiej koncepcji wiązek projektowych, stanowiących fundament do wykazania powiązań między projektami, celami oraz działaniami.

Projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030” zostanie udostępniony:

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm tj. https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 w Wydziale Kontaktu z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców (w punkcie na parterze budynku);                                                                                                                                       b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm tj. https://gminachelm.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, ul. Gminna 18 w Sali Posiedzeń (parter budynku);
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień tj. https://kamien.gmina.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15 w Sali Posiedzeń.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 26.04.2024 do 30.05.2024


Planowane spotkania w ramach konsultacji

Ikonka zegara 21 maja 2024 godz. od 10:00 do 12:00

Otwarte spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne dedykowane jest dla mieszkańców gmin z terenu Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, jednostek organizacyjnych Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych/innych interesariuszy (w tym również organizacji pozarządowych i przedsiębiorców) z Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miejsce:

Urząd Gminy Chełm w godz. 10:00-12:00 w Sali Posiedzeń (parter budynku) przy ul. Gminnej 18, 22-100 Pokrówka

Ikonka zegara 21 maja 2024 godz. od 13:00 do 15:00

Otwarte spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Kamień

Spotkanie konsultacyjne dedykowane jest dla mieszkańców gmin z terenu Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, jednostek organizacyjnych Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych/innych interesariuszy (w tym również organizacji pozarządowych i przedsiębiorców) z Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miejsce:

Urząd Gminy Kamień w godz. 13:00-15:00 w Sali Posiedzeń przy ul. Diamentowej 15, 22-113 Kamień

Ikonka zegara 21 maja 2024 godz. od 16:00 do 18:00

Otwarte spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm

Spotkanie konsultacyjne dedykowane jest dla mieszkańców gmin z terenu Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, jednostek organizacyjnych Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych/innych interesariuszy (w tym również organizacji pozarządowych i przedsiębiorców) z Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miejsce:

Urząd Miasta Chełm w godz. 16:00-18:00 w Sali Konferencyjnej Nr 1 (parter budynku głównego) przy ul. Lubelskiej 65, 22-100 Chełm.
Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 26.04.2024
do 30.05.2024


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Ikonka

Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.

Najbliższe spotkanie:
21 maja 2024
godz. od 10:00 do 12:00


Podziel się