Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne


1.    Regulamin określa zasady korzystania z platformy dostępnej pod adresem chelm.konsultuje.pl oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
2.    Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawca oraz Dostawca Platformy.
4.    Korzystając z Platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5.    Podczas korzystania z Platformy nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.
6.    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby będące mieszkańcami Miasta Chełm w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych.


II. Terminologia


W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. Platforma – Platforma Internetowa dostępna pod adresem chelm.konsultuje.pl oraz jej podstrony, dająca możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych,  które są przeprowadzane przez Urząd Miasta Chełm.
2. Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
5. Usługodawca – Urząd Miasta Chełm reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chełm, z siedzibą ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm
6. Dostawca Platformy – MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10,  10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług


1. Zakres świadczonych usług obejmuje:

a) Uczestnictwo w konsultacjach społecznych - wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, może wymagać podania danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe może być niezbędne do określenia, czy uczestnik konsultacji jest uprawniony do wzięcia udziału w danej konsultacji społecznej.  Dane osobowe oznaczono jako obowiązkowe  do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych określają każdorazowo odpowiednie dokumenty opisujące zasady i tryb danej konsultacji społecznej dostępne na Platformie.

b) Formularz kontaktowy -  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

2. Podczas korzystania z ww. usług udostępnianych na Platformie Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.IV. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy  jest Prezydent Miasta Chełm.

2. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażona zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679.
3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, zabezpiecza dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień.

5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych , dostępne są w Polityce Prywatności.


V. Zasady korzystania z platformy


1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
8. W celu prawidłowego korzystania Użytkowników z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet, korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji.

VI. Odpowiedzialność


1. Usługodawca i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia,  Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.


VII. Zgłoszenia


1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@media-park.pl
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.


VIII. Prawa autorskie i licencje


1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231) i przysługują MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części, jak i w całości Platformy oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.


IX.  Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualizacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawca.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.