Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 13.05.2024 do 26.05.2024

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm, Gminy Chełm, Gminy Kamień w zakresie zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zastosowanie rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Jednostka odpowiedzialna

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji - Wydział Projektów i Strategii

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 02/24 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień

Forma konsultacji

Konsultacje są prowadzone w formie ankiety, która znajduje się w wersji elektronicznej pod adresem: https://chelm.konsultuje.pl/ oraz w wersji papierowej, poprzez złożenie formularza ankiety lub wysłanie go pocztą na adres Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm. Ankieta papierowa dostępna jest w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców.

Opis konsultacji

Konsultacjom społecznym podlega zagadnienie zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Opinie mieszkańców Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień oraz wyciągnięte z nich wnioski zostaną uwzględnione w projekcie pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego" planowanym do realizacji przez Miasto Chełm w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Działanie 3.1 Zrównoważona mobilność miejska.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 13.05.2024 do 26.05.2024


Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 13.05.2024
do 26.05.2024


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się