Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego chelm.konsultuje.pl  jest Urząd Miasta Chełm reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chełm, z siedzibą ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm. Prezydent Miasta Chełm szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
W trakcie korzystania z serwisu chelm.konsultuje.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.


1.    W czasie korzystania z serwisu chelm.konsultuje.pl, podczas wypełnienia formularza ankietowego, kontaktowego,  itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, adres e-mail.
2.    Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas, wypełniania formularza ankietowego, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Prezydentem Miasta Chełm. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Chełm uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3.    Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie chelm.konsultuje.pl, w ramach którego mieszkańcy wysyłają zgłoszenia oraz wyrażają swoją opinię na aktualnie omawiany temat w ramach ankiet, konsultacji społecznych.
4.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.    System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6.    Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7.    Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8.    W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem strony chelm.konsultuje.pl. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem. Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Chełm, a po zakończeniu świadczenia usługi, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9.    Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10.    Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11.    Strona internetowa chelm.konsultuje.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), Szczegółowe informacje, odnośnie plików "cookies" dostępne są w Polityce Plików „cookies”
12.    Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13.    Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
14.    Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15.    Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Chełm lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3.  które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


16.    W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17.    W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych  na adres email waldemar.korcz@umchelm.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 82 565 26 06. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18.    W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.