Konsultacje Społeczne Miasta Chełm

Drodzy mieszkańcy!

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w naszej gminie, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów gminnych. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów gminnych.

Przejdź do badania

Słowo od prezydenta

Prezydent Chełma

Szanowni Chełmianie!

Proces konsultacji społecznych to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania każdego samorządu. Jego istotą jest poznawanie potrzeb i oczekiwań wszystkich uczestników życia społecznego. Dialog pomiędzy mieszkańcami a przedstawicielami władz jest również kluczowy z perspektywy podejmowanych później decyzji. Dzięki współpracy, wymianie doświadczeń oraz pomysłów, możemy wypracowywać optymalne rozwiązania, które docelowo służą i służyć będą rozwojowi naszego miasta.

Chcąc jeszcze efektywniej rozwinąć tę formę społecznego dialogu uruchamiamy platformę internetową chelm.wdialogu.pl. W tym miejscu udostępniane będą wszystkie konsultacje społeczne, które realizowane są przez Urząd Miasta Chełm. Dzięki temu każdy z mieszkańców - w przystępny sposób, a nawet bez wychodzenia z domu - będzie mógł przedstawić swoje zdanie na temat opiniowanych przedsięwzięć.

Zachęcam Państwa do udziału w procesie konsultacji społecznych Miasta Chełm. Jestem przekonany, że aktywność i zaangażowanie mieszkańców przyczyni się do wdrożenia wielu nowych rozwiązań, które wpłyną zarówno na jakość usług świadczonych przez samorząd, jak i realizowanych przez miasto projektów inwestycyjnych.

Jakub Banaszek
Prezydent Miasta Chełm

Lista konsultacji

Badanie satysfakcji interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat jakości usług świadczonychw Urzędzie Miasta Chełm. Ankieta ma charakter anonimowy. Analiza wypełnionych ankiet pomoże podnieść poziom świadczonych usług i przez to doskonalić pracę Urzędu.

Ankieta trwa

01.01.2024 - 13.01.2025

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

Do społecznej konsultacji poddawany jest projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”. Niniejsza strategia rozwoju ponadlokalnego partnerstwa Miasta Chełm oraz gmin wiejskich Chełm i Kamień, tworzących „Chełmski Obszar Funkcjonalny”, stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzw...

Konsultacja zakończona

26.04.2024 - 30.05.2024

Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Konsultacjom społecznym podlega zagadnienie zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Opinie mieszkańców Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień oraz wyciągnięte z nich wnioski zostaną uwzględnione w projekcie pn. „Zwiększeni...

Konsultacja zakończona

13.05.2024 - 26.05.2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.), rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, lub tec...

Konsultacja zakończona

23.01.2024 - 27.02.2024

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

W dniach 14-21 września br. na platformie internetowej chelm.konsultuje.pl odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm. W lipcu bieżącego roku Wójt Gminy Chełm poinformował Urząd Miasta Chełm o woli przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych. Celem sąsiedniej je...

Konsultacja zakończona

14.09.2023 - 21.09.2023

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Chełm

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm w sprawie przyłączenia do osiedla „Cementowni" ulic: Kamienna i Dorohuska.

Konsultacja zakończona

30.05.2023 - 13.06.2023

Konsultacje z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm polegającym na rozszerzeniu granic administracyjnych miasta o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka.

Ankieta zakończona

24.11.2021 - 07.12.2021

Test