Pytania i odpowiedzi

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Miasta Chełm, 4 listopada 2021 roku. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Chełm dotyczących zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm. Chełmianie zabiorą głos ws. przyłączenia do Miasta Chełm części obszarów obrębów ewidencyjnych: Depułtycze Królewskie, Koza Gotówka, Pokrówka, Srebrzyszcze i Rudka.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tej sprawie.

 

1. Ile trwają konsultacje?

Konsultacje odbędą się od dnia 24 listopada 2021 roku do dnia 7 grudnia 2021 roku.

2. Kto może oddać głos w konsultacjach?

Uprawnione do oddania głosu są osoby posiadające w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze, zamieszkujące teren miasta Chełm.

Każda uprawniona osoba może wypełnić jedną ankietę.

3. Jak można oddać głos?

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.chelm.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”.

Zgodnie z uchwałą nr XLVIII/407/21 Rady Miasta Chełm z dnia 4 listopada 2021 r., Miasto zapewni możliwość wyrażenia opinii w utworzonych do tego celu punktach konsultacyjnych, w których będą udostępnione komputery z dostępem do dedykowanej platformy, w dni robocze w następujących miejscach:


1 ) Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 – w godzinach od 7:30 do 15:30,
2 ) Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40 – w godzinach od 7:30 do 15:30,
3 ) Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 – w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Jaki jest cel zmiany granic gminy?

Dzięki temu, miasto zyska nowe, atrakcyjne tereny do inwestycji. To konieczne, by móc zrealizować projekt budowy Euro-Parku. Chełm chce przyciągnąć do regionu inwestorów. Euro-Park, będący olbrzymią strefą aktywności gospodarczej, mogłaby być wspólnie realizowaną inwestycją Miasta Chełm oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

5. Gdzie Miasto planuje zorganizowanie Euro-Parku?

Tereny znajdują się przede wszystkim w granicach miejscowości Depułtycze Królewskie oraz Srebrzyszcze i są niezamieszkałe. Więcej na temat Euro-Parku TUTAJ

6. Czy mieszkający na terenie Gminy rolnicy będą mogli w dalszym ciągu prowadzić działalność rolniczą?

Tak, rolnicy będą mogli w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność. Drobne różnice wynikają z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku. Odnoszą się wyłącznie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

7. Czy, w przypadku ewentualnego wlączenia, podatek rolny na przyłączonych obszarach wzrośnie?

Rolnicy nie stracą na przyłączeniu. Jeśli tereny zostaną włączone do granic Miasta, wówczas na terenach tych podatek rolny zostanie zrównany do stawki obowiązującej obecnie w gminie.

8. Co ewentualnie mogą utracić rolnicy po włączeniu ich terenów do miasta?

Włączenie terenów zgłoszonych dotąd do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW do obszaru miejskiego pozostaje bez wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania rolnikowi płatności oraz podjęte przez rolnika zobowiązania, o ile beneficjent płatności spełnia warunki do ich uzyskania.

9. Czy ewentualne włączenie terenów gminy do miasta spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)?

Nie. Włączenie terenów, na których realizowane jest zobowiązanie zalesieniowe. Rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne lub dobrostanowe nie zmienia podjętego przez rolnika zobowiązania a tym samym nie wiąże się z koniecznością zwrotu przyznanych środków, przy założeniu dalszej jego realizacji.

10. Czy ewentualne przyłączenie terenów gminy do miasta spowoduje zmiany w płatnościach bezpośrednich i płatnościach obszarowych PROW?

Nie. Włączenie do granic administracyjnych miasta gruntów będących własnością rolnika i kwalifikujących się do wspomnianych płatności PROW pozostaje bez wpływu na przyznanie ww. środków.

Co więcej, przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW położenie gruntów na terenie miejskim, wiejskim czy miejsko-wiejskim jest bez znaczenia. Jeżeli rolnicy posiadający tereny na obszarze objętym włączeniem nadal będą spełniać warunki do przyznania płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW będą mogli nadal ubiegać się o te płatności i kontynuować podjęte zobowiązania.

11. Czy zmiana granic spowoduje zmianę numeru działki?

Zmieni się jedynie numer obrębu, w którym jest położona działka (jeśli znajduje się na terenie objętym zmianą granic administracyjnych). Numeracja działek pozostanie bez zmian.

12. Czy zmiana granic spowoduje konieczność zmiany treści księgi wieczystej?

Zmiana treści księgi wieczystej będzie polegała na aktualizacji numeru obrębu ewidencyjnego. Wszystkie dane do sądu rejestrowego przekaże Urząd Miasta Chełm. Nie będzie to wymagało podejmowania żadnych czynności przez właścicieli nieruchomości.

13. Co ewentualna zmiana granic oznacza z perspektywy przedsiębiorcy?

Zmiana granic administracyjnych Miasta Chełm wiązałaby się z wprowadzeniem zmian treści wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku ze zmianą adresu siedziby. Ponadto, w przypadku przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEDIG, potrzebna będzie aktualizacja adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz złożenie wniosku o zmianę wpisu.

Nowy adres oznacza konieczność powiadomienia wszystkich kontrahentów, w tym banków i innych instytucji finansowych o zmianie. Miasto będzie współpracować z Pocztą Polską, aby listy wysyłane na dotychczasowe adresy docierały do adresatów.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorców podamy w późniejszym okresie.

14. Czy decyzje administracyjne i inne akty administracyjne gminy Chełm zachowają ważność?

Tak. Zgodnie z art. 4eb ustawy o samorządzie gminnym miasto Chełm wstępuje z dniem 1 stycznia 2022 r. we wszystkie prawa i obowiązki gminy Chełm na włączanym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Dotyczy to również uchwalonych dotychczas przez gminę Chełm aktów prawa miejscowego oraz statutów jednostek organizacyjnych. Wyjątkiem są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które będą obowiązywać do czasu uchwalenia nowych, ale nie dłużej niż do końca 2024 r. Rada Miasta Chełm na posiedzeniu w dniach 3-4 stycznia 2022 r. podejmie stosowne uchwały, aby ujednolicić prawo miejscowe na całym obszarze miasta, a także nada jednostkom organizacyjnym nowe statuty.

15. Kiedy miałaby nastąpić zmiana granic gminy?

Jeżeli zapadnie taka decyzja, zmiana granic miasta nastąpi najwcześniej z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o przesyłanie ich na adres: info@umchelm.pl