Porozumienie Miasta i Gminy

 

POROZUMIENIE

 

zawarte w dniu 22 października 2021 r. pomiędzy:

Miasto Chełm, NIP 563-216-75-82 ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm reprezentowane przez:

Jakuba Banaszka – Prezydenta Miasta Chełm

Gmina Chełm, NIP 563-216-13-49, Pokrówka 18, 22-100 Pokrówka reprezentowana przez:

Wiesława Kociubę – Wójta Gminy Chełm

zwane łącznie Stronami

zawierają porozumienie następującej treści:

 

W związku z wystąpieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2021 r., znak: DAP-WSUST-711-2-23/2021 w sprawie poszerzenia granic miasta Chełm o sąsiadujące z nim sołectwa znajdujące się obecnie w granicach gminy Chełm, obręb ewidencyjny: Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia, części obszarów obrębów ewidencyjnych: Weremowice, Żółtańce i Depułtycze Królewskie, wychodząc naprzeciw niniejszej inicjatywie Strony nawiązały współpracę w celu stworzenia warunków rozwoju i efektywnego wykorzystania potencjału terytorialnego obu jednostek samorządowych.

§ 1.

1. Strony zgodnie wnioskują do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę zakresu terytorialnego poszerzenia granic miasta Chełm poprzez dokonanie zmiany granic pomiędzy Miastem Chełm i Gminą Chełm, polegającej na wyłączeniu z gminy Chełm, części obszarów obrębów ewidencyjnych: Depułtycze Królewskie, Koza Gotówka, Pokrówka, Srebrzyszcze i Rudka i włączeniu ich do miasta Chełm.

2. Wykaz działek objętych wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do Miasta Chełm stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Granice obszarów obrębów ewidencyjnych, wskazanych w ust.1, podlegających wyłączeniu z gminy Chełm i włączeniu do Miasta Chełm przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

W przypadku akceptacji wniosku Stron, o którym mowa w § 1 Strony zobowiązują się dochować trzymiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) liczonego od dnia 20 września 2021 r. tj. od dnia otrzymania przez strony wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DAP-WSUST-711-2-23/2021.

§ 3.

Strony deklarują współpracę z poszanowaniem zasad partnerstwa przy rozstrzyganiu spraw finansowych, majątkowych, gospodarczych i wszystkich innych, które wynikną ze zmiany granic.

§ 4.

Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w  pięciu jednobrzmiących egzemplarzach:  dwa dla Miasta Chełm, dwa dla Gminy Chełm i jeden celem przekazania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

 

Załącznik Nr 1

do porozumienia z dnia 22 października 2021 r. 

Wykaz działek objętych wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do Miasta Chełm:

1. Część obrębu ewidencyjnego Depułtycze Królewskie, to jest działki ewidencyjne nr 98/2, 98/3, 90/19, 90/16, 90/14, 90/18, 90/13.

2. Część obrębu ewidencyjnego Pokrówka, to jest działki ewidencyjne nr 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 833, 834/3, 834/4, 834/5, 834/7, 834/8, 835, 836/1, 836/2, 838, 842, południowa część działki ewidencyjnej nr 660 (stanowiącej użytek dr), gdzie linia podziału stanowi przedłużenie linii będącej granicą pomiędzy działkami ewidencyjnymi

nr 320/1 i 835 (położonymi w obrębie Pokrówka) i przebiega do punktu leżącego na granicy działki ewidencyjnej nr 753 (położonej w obrębie Pokrówka) oraz południowa część działki ewidencyjnej nr 687 (stanowiącej użytek dr), gdzie linia podziału stanowi przedłużenie linii będącej granicą pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 748 i 762 (położonymi w obrębie Pokrówka) i przebiega do punktu leżącego na granicy działki ewidencyjnej nr 779 (położonej w obrębie Pokrówka).

3. Część obrębu ewidencyjnego Srebrzyszcze, to jest działki ewidencyjne nr 254/1, 254/2, 254/3, 303, 304, 527/1, 527/3, 527/4, 527/5, 528/2, 528/3, 528/5, 528/6, 529/2, 529/3, 529/4, 530, 531/4, 531/5, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 532, 532/1, 532/2, 533, 534/1, 534/3, 534/4, 535, 536, 538/1, 538/2, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 564, 565, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 567/1, 567/2, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574, 575, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 684/1, 687, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 689/1, 689/2, 689/3, 720 oraz zachodnia część działki ewidencyjnej nr 549 (stanowiącej użytek Tk), gdzie linia podziału przebiega od punktu stanowiącego najdalej wysunięty na północ narożnik działki ewidencyjnej nr 559 (położonej w obrębie Srebrzyszcze) do punktu stanowiącego najdalej wysunięty na wschód narożnik działki ewidencyjnej nr 529/2 (położonej w obrębie Srebrzyszcze).

4. Część obrębu ewidencyjnego Koza-Gotówka, to jest działki ewidencyjne nr 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2.

5. Część obrębu ewidencyjnego Rudka, to jest działki ewidencyjne nr 316/2, 316/5, 316/6.

 

Załącznik Nr 2

do porozumienia z dnia 22 października 2021 r.

 

Mapa